Słownik
a
ą
b
c
ć
d
e
ę
f
g
h
i
j
k
l
ł
m
n
ń
o
ó
p
q
r
s
ś
t
u
v
w
x
y
z
ź
ż
Spis treści

RODO

RODO

DNAJSPediatrics Sp. z o.o

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DNAJSPEDIATRICS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129, 02-792 Warszawa.

Administratorami danych osobowych jest:

Właściciel DNAJSPEDIATRICS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129, 02-792 Warszawa.

 

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@dnajspediatrics.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora - DNAJSPEDIATRICS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129, 02-792 Warszawa.

 

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy, 

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.